Hóa đơn chứng từ


Vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 153


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/TCT-CS
V/v vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 153


                           Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

         Tổng cục Thuế nhận được công văn số 673/CT-QLAC ngày 14/1/2011 của Cục Thuế Hà Nội về vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


1. Về vướng mắc hóa đơn tự in theo quy định tại Thông tư 120/2002/TT-BTC doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết (bao gồm cả hóa đơn đã đăng ký phát hành và chưa đăng ký phát hành), Tổng cục Thuế có công văn số 132/TCT-CS ngày 11/1/2011 trả lời Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (bản photo công văn kèm theo).


2. Về việc xử lý đối với hóa đơn doanh nghiệp đã đặt in trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, nhưng mã số thuế, địa chỉ không thay đổi:


Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn:

“Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.


Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng”.


Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, nhưng mã số thuế, địa chỉ không thay đổi được áp dụng như trường hợp thay đổi địa chỉ theo hướng dẫn nêu trên. Doanh nghiệp đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng hết các số hóa đơn đã đặt in.


3. Về vướng mắc một số doanh nghiệp không nhập được tờ thông báo phát hành hóa đơn do đã sử dụng hóa đơn trong thời hạn 5 ngày từ ngày gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế hoặc gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế quá 10 ngày kể từ ngày ký thông báo:


Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã bỏ các ràng buộc về điều kiện ngày trong ứng dụng nhập tờ thông báo phát hành hóa đơn. Đề nghị Cục Thuế thông báo và hướng dẫn cho doanh nghiệp nhập tờ thông báo phát hành hóa đơn.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT (2);
- Vụ TTHT;
- Vụ TVQT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị MaiTRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN


TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ ( CENSTAF )


Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

Mr. Hiền: Tel: 04. 3 776 2204  -  0977 099 088


Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán


                          CENSTAF - ĐÀO TẠO ĐI TỚI ĐỨC TÀI!


Bài viết liên quan