Thuế GTGT


Công văn 5082/TCT-KK V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT

                                             Kính gửi:   Cục Thuế tỉnh Cà Mau


Trả lời công văn số 1052/CT-KTrT ngày 04/11/2010 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm 5 Mục I Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Điểm 1.3 (b) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ Điểm 1 công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT;
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên: Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng trong năm 2009, Công ty đã thanh toán tiền hàng qua ngân hàng theo quy định nhưng phần tiền thuế GTGT lại thanh toán bằng tiền mặt và đã kê khai thuế GTGT đầu vào. Sau đó, Công ty tự phát hiện sai sót và khắc phục bằng cách thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng cho bên bán trên cơ sở thoả thuận giữa hai bên nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 5 Mục I Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC nêu trên thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hoá đơn này theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và yêu cầu Cục thuế tỉnh Cà Mau thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.


  

                            Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

Bài viết liên quan