Thuế GTGT


Công văn 245/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 245/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18  tháng 01  năm 2012

 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tuico

(Khu công nghiệp Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 013/2011/KT-TUICO ngày 10/10/2011 của Công ty Cổ phần Tuico về việc tờ khai hải quan để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều cửa Luật thuế GTGT, điêu kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định như sau:

"a) Có hoá đơn GTGT hợp pháp. . . .

b)  Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. . .

c) Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. . .

c.1) Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá. . .

c.2) Tờ khai hải quan đôi với hàng hoá xuất khẩu có xác nhận đã xuất

khẩu của quan hải quan. . .

 3) Hàng hoá, dzch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. . . . "

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 69 phần III Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn như sau:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thưng mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:

1 Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

2. Hàng hoá của quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các quan, tổ chức này;

3. Hàng hoá viện trợ nhân đạo,'

4. Hàng hoá tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;

5. Hàng mẫu không thanh toán;

6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất, tạm nhập của quan, tổ chức, của người xuất nhập cảnh có thời hạn;

7. Tài sản di chuyển cua tô chức, cá nhân;

8. Hành lý cá nhân cua người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hoá

mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, hồ sơ hoàn thuế GTGT có tờ khai hải

quan là tờ khai hàng hoá xuất khẩu phi mậu dịch thì không được xem xét khấu

trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Tui co biết và thực hiện theo

đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản pháp luật khác có

liên quan./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCT Vũ Văn Trường (để b/c)

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

- Các Vụ: PC (BTC);

- Các Vụ:PC, CS (TCT);

- Lưu: VT, KK.

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

 

             TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

 

 

(Đã ký)

   

          Phạm Quốc Thái

 

 

 

 

Bài viết liên quan