Thuế GTGT


Khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 130/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu

            Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Bộ Tài chính nhận được công văn của Cục thuế một số tỉnh, thành phố đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc lập hoá đơn, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu.

Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và điểm 1.3(c) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì hàng hoá dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và thủ tục, cụ thể như sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan;

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu,

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa hoặc hoá đơn đối với tiền công gia công của hàng hoá gia công.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ 3 điều kiện về Hợp đồng bán hàng hóa gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu nhưng cơ sở kinh doanh xuất khẩu không lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu như quy định tại điểm 5.3 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007, điểm 2.3 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, có hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí của hàng hoá xuất khẩu trên sổ sách kế toán thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTCTT đầu vào của số hàng hoá thực tế xuất khẩu và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra hoạt động gia công, thực tế xuất khẩu của doanh nghiệp trước khi thực hiện hoàn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết và hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn kịp thời./.

 


 - Học kế toán


Đào tạo kế toán


Thực hành kế toán

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan