Văn bản pháp luật


Công văn 4647/TCT-CC hướng dẫn công tác ủy nhiệm thu thuế năm 2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4647/TCT-CC
V/v hướng dẫn công tác ủy nhiệm thu thuế năm 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian vừa qua nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, tạo việc làm, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là giảm gánh nặng về thuế cho các hộ, cá nhân kinh doanh có mức thu nhập thấp; chính sách thuế đã có nhiều sự điều chỉnh trong từng thời kỳ như: giảm thuế khoán thuế giá trị gia tăng; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần,… Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số Chi cục Thuế thực hiện chưa đúng các quy định về chính sách thuế đối với hộ thu nhập thấp, làm tăng khối lượng công việc quản lý, trong khi số thuế thu được không đáng kể.

Trong năm 2013, các chính sách liên quan đến thuế tiếp tục có sự thay đổi như Chính phủ nâng mức lương tối thiểu áp dụng tại doanh nghiệp, nâng mức khởi điểm thu nhập tính thuế và giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân…, nên số lượng hộ kinh doanh có phát sinh tiền thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý sẽ tiếp tục giảm đáng kể. Số lượng người nộp thuế phát sinh thuế phải nộp (đồng thời với việc phát sinh công tác hành thu) cũng sẽ được phân bố lại trên các địa bàn theo xu hướng: Các hộ kinh doanh quy mô trung bình và lớn, tại các khu vực trung tâm, đô thị… mới phát sinh tiền thuế phải nộp; còn tại hầu hết các khu vực vùng sâu, vùng xa, các hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế tháng, quý mà chỉ nộp thuế môn bài 1 năm 1 lần.

Do đó, để phù hợp với tiến độ triển khai dự án thu thuế qua Ngân hàng thương mại và quá trình điều chỉnh về cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành, đánh giá và cân đối lại nguồn nhân lực của các Đội thuế và sự phối hợp trong/ngoài ngành thuế trong công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh; Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế trong năm 2013 như sau:

1. Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các Chi cục Thuế tiến hành rà soát lại danh bạ người nộp thuế để đảm bảo quản lý được hầu hết các hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn; Phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường và tổ chức thực hiện điều tra doanh số đối với một số ngành nghề trọng điểm để xác định doanh thu làm căn cứ tính mức thuế khoán cho sát đúng với thực tế hoạt động kinh doanh của hộ, đảm bảo không thất thu thuế nhưng cũng không lạm thu tiền thuế của các hộ kinh doanh có thu nhập thấp dưới mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Cơ quan thuế phối hợp với Kho bạc nhà nước và các Ngân hàng thương mại để triển khai dự án phối hợp thu thuế qua NHTM một cách rộng rãi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu nộp thuế; tiến hành tuyên truyền, quảng cáo,…, quảng bá lợi ích của việc nộp thuế trực tiếp tại các NHTM; vận động các hộ kinh doanh tham gia và hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh trong công tác thu nộp thuế qua ngân hàng; tổ chức các điểm thu nộp thuế và chuẩn bị chu đáo để việc nộp thuế của hộ kinh doanh được thuận tiện.

Các Chi cục Thuế cần phải thực hiện kiểm tra, rà soát danh bạ đối tượng nộp thuế, đảm bảo hầu hết các hộ kinh doanh đều được cấp mã số thuế và lập bộ trên các ứng dụng của ngành, làm cơ sở để trao đổi dữ liệu thông tin người nộp thuế, sổ bộ thuế… với Kho bạc và Ngân hàng để đảm bảo thông tin về số thuế của NNT được đầy đủ, chính xác.

3. Về đối tượng, phạm vi, địa bàn, kinh phí thực hiện ủy nhiệm thu thuế: Trong năm 2013, các Cục Thuế tiếp tục thực hiện công tác ủy nhiệm thu đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân; thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 4688/TCT-CC ngày 22/12/2011 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn công tác ủy nhiệm thu thuế năm 2012.

Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để rà soát, sắp xếp lại các đội thuế liên xã, phường và tổ chức công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của các văn bản pháp luật thuế; trên cơ sở đó xác định địa bàn, phạm vi, đối tượng thực hiện ủy nhiệm thu, phân bổ nguồn kinh phí trên địa phương một cách hiệu quả, tiết kiệm và tiến tới chấm dứt việc ủy nhiệm thu của các hộ kinh doanh từ 01/01/2014.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện công tác ủy nhiệm thu thuế trong năm 2013. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế để giải quyết kịp thời./.

 

hoc ke toan

dao tao ke toan

thực hành kế toán


TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Bài viết liên quan