Bất động sản


Công văn 4361/TCT-CS triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

                             Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4361/TCT-CS
V/v triển khai Luật thuế SDĐPNN

              Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


          Để triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ngày 26/01/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Thông báo số 24/TB-TCT phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Tổng cục và các Cục Thuế địa phương.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2011/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế SDĐPNN, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Cục Thuế tại 3 miền bắc, trung, nam để quán triệt tinh thần, cũng như phổ biến toàn bộ nội dung chính sách liên quan đến thuế SDĐPNN, nhằm thống nhất trong cách hiểu và thực hiện.

Để đảm bảo triển khai thành công Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), Tổng cục Thuế đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo triển khai gấp một số công việc trọng tâm sau:


1. Tổ chức tập huấn toàn bộ nội dung chính sách thuế SDĐPNN và quy trình khai thuế, tính thuế cho cán bộ tại các Chi cục Thuế và đội ngũ ủy nhiệm thu tại các xã, phường, trong đó lưu ý bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ cần thiết đảm bảo cho từng bước công việc được thông suốt. Phấn đấu hoàn thành tập huấn trước 01/01/2012. Sitemap;


2. Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương rà soát các căn cứ tính thuế như giá đất tính thuế, hạn mức đất ở tại từng thời kỳ (tương ứng với từng thời điểm cấp các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương) trong đó lưu ý trường hợp 01 thửa đất ở của NNT có thể được xác định theo nhiều vị trí nên có thể được phân tích theo nhiều mức giá đối với từng vị trí tương ứng. Trường hợp phát hiện các căn cứ tính thuế chưa được UBND cấp tỉnh quy định cụ thể dẫn đến việc gặp khó khăn khi tính thuế thì nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND cấp tỉnh giải quyết kịp thời.


3. Phối hợp với chính quyền địa phương cấp cơ sở và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền tới NNT về các nội dung cơ bản của chính sách, đảm bảo NNT nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc khai thuế, nộp thuế.


Đối với các Cục Thuế chưa thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách thuế SDĐPNN theo Thông báo số 24/TB-TCT thì phải khẩn trương thực hiện các nội dung đã nêu trong Thông báo và các nội dung nêu trên.


Đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế khẩn trương chỉ đạo triển khai các công việc nêu trên và báo cáo về Tổng cục chậm nhất là ngày 01/01/2012./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3).
- Hoc ke toan;


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO