Bất động sản


Công văn 287/BXD-QLN hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                           Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 287/BXD-QLN
V/v: hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản.

                       Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2011

 


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư


          Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 436/BKHĐT-ĐKKD ngày 21/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản có quy định doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng và việc xác nhận vốn pháp định thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký kinh doanh.


Tại điểm 1.2 Mục 1 Phần I Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP có quy định đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký). Sitemap;

 

Trong khi đó, tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp có quy định: “Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành, nghề có vốn pháp định thì không yêu cầu phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm không quá 03 tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ, lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định”.

Như vậy, để thống nhất về hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị áp dụng quy định như tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP nêu trên.

2. Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy định về mức vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 13/2008/TT-BXD về trình tự, thủ tục xác nhận vốn trong kinh doanh bất động sản theo hướng thống nhất với quy định tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh;
- Lưu: VP, PC, HĐXD, QLN (2).
- Học kế toán o tai Ha Noi;

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Bài viết liên quan

Design Web GGO