Hóa đơn chứng từ


Công văn 182/TCT-CS về việc Ủy nhiệm lập hóa đơn


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

                             Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toánBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------------------

Số: 182/TCT-CS

V/v: Ủy nhiệm lập hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

                     Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 
Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 8474/CT-TTHT ngày 04/10/2011 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc ủy nhiệm lập hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Sitemap;

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP.HCM nêu tại công văn số 8474/CT-TTHT ngày 04/10/2011: Việc ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên không phải là ủy nhiệm cho bên thứ ba thay mặt mình bán hàng hóa, dịch vụ do đó việc kinh doanh dự án BĐS tại Đà Nẵng của Công ty CP ĐT Phương Trang vẫn phải do Công ty trực tiếp thực hiện, Công ty chỉ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn giao cho khách hàng.

Ngoài ra, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty CP Đầu tư Phương Trang có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán bất động sản tại nơi phát sinh theo quy định tại tiết e, khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS-2b.
- Hoc ke toan;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO