Hóa đơn chứng từ


Công văn 2725/TCT-CS lập hóa đơn điều chỉnh đối với khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                             Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2725/TCT-CS
V/v lập hóa đơn điều chỉnh đối với khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.


          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1284/CT-TTHT ngày 8/6/2010 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn về hoá đơn GTGT đối với khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 2.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


"2.5. Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Học kế toán;


Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá."


Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay Công ty Samsung Electronics Việt Nam đang sử dụng hệ thống quản lý và hệ thống phần mềm kế toán theo quy định thống nhất của tập đoàn và hệ thống này gặp khó khăn cho việc thể hiện các khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại trên hoá đơn GTGT bán ra của Công ty, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lập hoá đơn đối với khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán của Công ty như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thực hiện việc giảm giá, chiết khấu hàng bán căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mà khách hàng mua đạt mức nhất định thì Công ty xuất hoá đơn GTGT điều chỉnh, trên hoá đơn ghi rõ giảm giá hàng bán, hoặc chiết khấu thương mại, thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại các hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Sámung
Electronics Việt Nam;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).
- Sitemap;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Bài viết liên quan

Design Web GGO