Hóa đơn chứng từ


Công văn 2824/BTC-TCT giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                                    Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2824/BTC-TCT
V/v giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ

                   Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


          Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế hỏi về việc những vướng mắc trong việc xác định tỷ lệ lệ phí trước bạ đối với xe ô tô. Về vấn đề này sau khi Bộ Tài chính xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải và Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


- Tại Khoản 5, Điều 7, Chương 2, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:


“5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu là 2%.


Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo mức từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định mức thu lệ phí trước bạ tại khoản này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.


- Tại Khoản 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ quy định tỷ lệ (%) lệ phí trước bạ như sau:


“5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô là 2%.


Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tại điểm này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.


Căn cứ các quy định nêu trên, các loại xe ô tô quy định tại Khoản 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC thuộc diện chịu lệ phí trước bạ từ 10% đến 20% gồm:


Ô tô chở người, ô tô Pick up chở người và ô tô Van chở người có số chỗ ngồi bao gồm cả lái xe từ 4 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi.


Trường hợp xe ô tô của các tổ chức, cá nhân không phải là xe Ô tô chở người, ô tô Pick up chở người và ô tô Van chở người có số chỗ ngồi bao gồm cả lái xe từ 4 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi nhưng đã nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 10% đến 20% như hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 6, Chương II, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính thì được hoàn lại số tiền đã nộp thừa theo quy định.


Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đơn yêu cầu và hồ sơ cụ thể của từng trường hợp để làm thủ tục hoàn lại số tiền nộp thừa của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.


Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết và thực hiện.    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT.
- Lưu: VT; TCT (VT.CS(2b));
- Học kế toán

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO