Hóa đơn chứng từ


Công văn 3080/TCT-TVQT xử phạt mất chứng từ thu phí, lệ phí


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                           Hoc ke toanThuc hanh ke toan - Dao tao ke toanBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3080/TCT-TVQT
V/v xử phạt mất chứng từ thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai


         Trả lời công văn số 3016/CT-HCQT.TV.AC ngày 15/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý mất biên lai thu phí, lệ phí không mệnh giá và có mệnh giá in sẵn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


1. Đối với trường hợp mất chứng từ thu phí, lệ phí không mệnh giá:


Căn cứ Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí:

“a) Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng;

b) Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao khách hàng của chứng từ chưa sử dụng;” Sitemap;


2. Đối với trường hợp mất chứng từ thu phí, lệ phí có mệnh giá, Tổng cục Thuế đã có công văn số 768 TCT/PCCS ngày 17/3/2005 (có công văn đính kèm) hướng dẫn các Cục Thuế xử phạt theo mệnh giá in trên chứng từ bị mất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Cục Thuế các tỉnh, TP
-
Đại diện VPTCT tại tp HCM
- Học kế toán;
- Lưu: VT, TVQT (AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam

 

Bài viết liên quan