Hóa đơn chứng từ


Công văn số 3605/TCT-CS về việc chính sách thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                             Hoc ke toanThuc hanh ke toan - Dao tao ke toanBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3605/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

                       Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;

- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 

         Tổng cục Thuế nhận được công văn số 111CT/TCKT ngày 14/8/2008; công văn số 51CT/TCKT ngày 23/4/2008 của Công ty cổ phần Sông Đà 6 hỏi về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động cung ứng hàng hóa tại công trình thủy điện Xêkaman 3 tại Lào, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


        Theo trình bày tại công văn 111CT/TCKT ngày 14/8/2008 thì: Công ty Sông Đà 6 sử dụng các nguyên vật liệu đã được các doanh nghiệp trong nước chuyển sang Lào như xi măng, phụ gia, cát (theo Hơp đồng mua bán với Công ty) kết hợp với chi phí nhân công, máy thi công, các chi phí khác để sản xuất ra vữa bê tông thương phẩm, sản xuất đá dăm thành phẩm bán cho các nhà thầu phụ tại Lào. Sitemap;


        Như vậy hoạt động sản xuất ra vữa bê tông thương phẩm, sản xuất đá dăm thành phẩm là được thực hiện trên lãnh thổ Lào; việc chuyển giao vữa bê tông thương phẩm, đá dăm thành phẩm từ Công ty cổ phần Sông Đà 6 cho các nhà thầu phụ khác tham gia xây dựng công trình thủy điện Xêkaman được diễn ra trên lãnh thổ Lào.. Doanh thu thu được không phát sinh tại Việt Nam vì vậy không áp dụng thuế GTGT của Việt Nam mà áp dụng pháp luật thuế giá trị gia tăng của nước Lào.


        Công ty CP Sông Đà 6 thực hiện lập hóa đơn để phản ánh phần doanh thu, chi phí hoạt động bán vữa bê tông thương phẩm, bán đá dăm thành phẩm cho các nhà thầu phụ tại Lào và thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm 5 công văn 11334/BTC-TCT của Bộ Tài chính. Thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến hoạt động bán vữa bê tông thương phẩm, đá dăm thành phẩm cho các nhà thầu phụ khác không được khấu trừ.


         Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Sông Đà 6 (công trường thuỷ điện SêSan4-IAO-IAGRAI- Gia Lai)
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b);
- Học kế toán;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Bài viết liên quan