Hóa đơn chứng từ


Công văn 3686/TCT-KK về khấu trừ hóa đơn sai thuế suất của bên mua hàng


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                             Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3686/TCT-KK
V/v khấu trừ hóa đơn sai thuế suất của bên mua hàng

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An


         Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1970/CT-KTrT ngày 17/6/2009 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc hướng dẫn xử lý khấu trừ thuế GTGT mua vào sai thuế suất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


         Tại điểm 1.2(b), Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau: “Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT; Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.”


         Căn cứ quy định của pháp luật về thuế nêu trên, đối với hóa đơn GTGT đầu vào của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT cao hơn mức thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì cơ quan thuế quản lý bên mua thực hiện xác minh hóa đơn của bên bán, xác định bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn GTGT thì cơ quan thuế quản lý bên mua thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý bên bán.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).
- Học kế toán;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO