Hóa đơn chứng từ


Công văn 4362/TCT-CS về việc thay đổi tên, địa chỉ đã in trên hóa đơn đặt in


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ


                             Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toánBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/TCT-TVQT
V/v bán hóa đơn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

                       
          
   Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng


         Trả lời công văn số 101/CT-HCQTTVAC ngày 13/01/2011 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Sitemap, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Điều 11, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: “Doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng dẫn tại khoản này là cơ sở kinh doanh có từ mười (10) lao động trở xuống theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ sở kinh doanh xác định và chịu trách nhiệm về số lượng lao động kê khai với cơ quan Thuế khi mua hóa đơn ”.


Việc xác định số lượng lao động của doanh nghiệp do doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 13564/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính.


Các quy định và hướng dẫn nêu trên, không quy định cụ thể là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp trong nước; do vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 10 lao động trở xuống vẫn được mua hóa đơn của cơ quan Thuế phát hành.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:                                                                  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                             PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Đại diện VP TCT tại TPHCM
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố
- Lưu: VT, TVQT (AC). 

- Hoc ke toan;


                                                                                                Bùi Văn Nam        

Bài viết liên quan