Hóa đơn chứng từ


Công văn 4507/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phí và lệ phí


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                             Học kế toán - Thực hành kế toán - Đào tạo kế toán

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 4507/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phí và lệ phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đăk Lăk

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3776/CT- KTT ngày 26/8/2011 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk về việc xử lý vướng mắc trong lĩnh vực phí. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


         Tại Điểm 3 và Điểm 4, Mục II, Phần II, Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ quy định:


           “3. Đơn vị tổ chức thu phí phải mở tài khoản thu phí đường bộ tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, số tiền phí cầu đường thu được hàng ngày phải gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước và được sử dụng như sau:


          a) Trích đế lại cho tố chức thu phí đế chi phí phục vụ việc thu phí theo tỷ lệ (%) và nội dung chi quy định tại điếm 4.1 mục I phần này (đường bộ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước).


          b) Số tiền còn lại (tổng số tiền phí thu được trừ số để lại theo tỷ lệ quy định tại tiết a điểm này) cuối tháng chuyển về tài khoản do chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao tiếp nhận nợ và trả nợ thay chủ đầu tư mở tại Kho bạc nhà nước. Đen kỳ ừả nợ, các đơn vị này làm thủ tục thanh toán cho đơn vị cho vay theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT ngày 9/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn ngân sách nhà nước và thu phí đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án giao thông.


4. Toàn bộ số tiền phí đường bộ dùng để trả nợ nêu tại tiết b, điểm 3 mục này phải thực hiện “ghi thu, ghi chi” qua ngân sách nhà nước theo trình tự, thủ tục như sau:...”


          Căn cứ quy định nêu trên, thì khoản phí sử dụng đường bộ thu được hàng ngày gửi vào tài khoản của kho bạc nhà nước đế thực hiện thủ tục trả nợ vay bằng hình thức ghi thu, ghi chi.


           Các vi phạm của trạm thu phí đường bộ Buôn Hồ mà Cục Thuế Đăk Lăk phản ánh trong công văn không thuộc trách nhiệm và thẩm quyền xử lý của cơ quan thuế. Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 
           Tổng cục Thuế trả lời về Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ pháp chế (BTC);

- Vụ pháp chế (TCT);

- Lưu: VT, CS (2b).

- Hoc ke toan;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

  

Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan

Design Web GGO