Hóa đơn chứng từ


Công văn 4508/TCT-CS về việc chứng từ thu phí đường bộ tự động qua ngân hàng


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                           Học kế toán - Thực hành kế toán - Đào tạo kế toán

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ


Số: 4508/TCT-CS
V/v chứng từ thu phí đường bộ tự động qua ngân hàng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế thành phố cần Thơ.

 

          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 281/CT-HCQT-TV-AC ngày 19/9/2011 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chứng từ thu phí đường bộ tự động qua ngân hàng, vấn đề Cục thuế hỏi Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


          Tại Điều 3 Nghị định 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định:


         “Điều 3. Các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định tại Điều 1 Quyết định này được quản lý, sử dụng theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.”


          Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế quy định:

“Điều 9. Tất cả các loại ấn chỉ thuế đưa ra sử dụng đều phải có thông báo phát hành bằng văn bản.”


          “Điều 16: Tất cả các đối tượng sử dụng biên lai hàng tháng phải có báo cáo về tĩnh hình sử dụng biên lai cho cơ quan thuế (noi nhận biên lai), hết năm phải thực hiện quyết toán số biên lai sử dụng và chuyển số tồn sang năm sau.” Hoc ke toan;


          Ngày 26/8/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3045/TCT-CS gửi Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách phí đường bộ và hóa đơn.


          Do vậy, nếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh cần thơ được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam uỷ quyền phối hợp với Công ty TNHH MTV QL và KT cầu cần thơ thực hiện cung cấp dịch vụ thu phí tự động không cần dừng đối với khách hàng đi qua trạm thu phí cầu cần Thơ thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh cần thơ phải phát hành biên lai thu phí mẫu số AA01-05/BLP, mẫu số 02-05/BGP và thực hiện báo cáo, quyết toán số biên lai sử dụng với cơ quan thuế theo quy đinh.


Tổng cục Thuế trả lòi để Cục thuế Thành phố Cần Thơ biết.

 

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);

- Vụ PC - TCT (Olb);

- Vụ cs - TCT (02b);

- Lưu VT, TCT.

- Sitemap;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO