Hóa đơn chứng từ


Công văn 468/TCT-KK về việc thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

                                 Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toánBỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------------------

Số: 468/TCT-KK

V/v: thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

               Hà Nội, ngày 14  tháng 2  năm 2012

 


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định
 

Trả lời công văn số 2316/CT-TCCB ngày 29/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn tại:

- Điểm 2, Điều 9, Chương II Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa” ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 17/9/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính;

- Bước 1 Điểm I, Mục A, Phần Hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế; Sitemap.

- Điểm 2.2.1, Mục I, Phần II Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế;

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế được thực hiện theo quy định của Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa” ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 17/9/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính, theo đó: Bộ phận “một cửa” tại cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, Bộ phận hành chính văn thư thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ qua đường bưu chính.

Các trường hợp thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông giữa cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thì việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế được giải quyết theo các quy định tại các văn bản về cơ chế “một cửa” liên thông.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết./.  

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hoc ke toan;

- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Vụ: CS, TTHT, PC (TCT);

- Lưu: VT, KK.Hà

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  

(Đã ký)

 

Vũ Văn Trường

Bài viết liên quan

Design Web GGO