Hóa đơn chứng từ


Công văn 4760/TCT-CS về sử dụng hoá đơn đối với doanh nghiệp chế xuất


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                                 Học kế toán - Thực hành kế toán - Đào tạo kế toánBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4760/TCT-CS
V/v Sử dụng hoá đơn đối với doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương


         Trả lời công văn số 10613/CT-TTHT ngày 28/10/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “Các loại hoá đơn: ....


b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ sử dụng hoá đơn bán hàng, trên hoá đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)


c) Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.


Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa thì sử dụng hoá đơn bán hàng, trên hoá đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trhong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên).


Khi doanh nghiệp chế xuất bán hàng hoá ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên).


Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ PC- TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).
- Hoc ke toan;

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Bài viết liên quan

Design Web GGO