Hóa đơn chứng từ


Công văn 649/TCT-CS về việc xử lý hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

                                 Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toánBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 649/TCT-CS
V/v: xử lý hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

                   Hà Nội, ngày 28  tháng 02  năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

 

          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2691/CT-TTr ngày 30/12/2011  của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc xử lý hành vi làm mất 62 hoá đơn GTGT bản gốc liên 2. Do nội dung tại công văn nêu trên chưa phản ánh rõ ràng sự việc, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Lào Cai bổ sung thêm một số thông tin, cụ thể như sau:

          
- 62 hoá đơn bản gốc liên 2 bị mất là hoá đơn mua vật tư năm 2007, 2008, 2010 của chi phí xây dựng dở dang nhà kho chứa hàng Khu Công nghiệp Đông Phố Mới với tổng số tiền: 1.833.311.729 đồng đã được Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn đã thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào tại các Tờ khai GTGT ra sao?


- Năm 2010, các hoá đơn mua vào có giá trị thanh toán lớn hơn 20 triệu đồng có thực hiện thanh toán qua Ngân hàng không? Sitemap;

           
- Thời gian thế chấp - thời gian gửi hoá đơn mua vật tư bản gốc liên 2 năm 2007, 2008, 2010 của chi phí xây dựng dở dang nhà kho chứa hàng Khu Công nghiệp Đông Phố Mới cho Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai để vay vốn từ khi nào?

           
          Đề nghị Cục Thuế làm rõ quy trình dùng hoá đơn để thế chấp Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai để xác định rõ nguyên nhân của việc mất hoá đơn của Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn, trách nhiệm của các bên có liên quan để tránh gian lận trong sử dụng hoá đơn.

          
          Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);

- Lưu VT, CS.

- Hoc ke toan;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Hữu Tân

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO