Hóa đơn chứng từ


Công văn 650/TCT-CS về việc bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

                           Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán - Học kế toán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 650/TCT-CS
V/v: bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

                 Hà Nội, ngày 28  tháng 02  năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

 

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3308/CT- HNVDT ngày 22/07/2011 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn vướng mắc về bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Tại Khoản 9 Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "9. Xác định số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong trường hợp có sự thay đổi doanh thu.

           Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn và doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán  có sử dụng hóa đơn và có phát sinh doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán nhưng hộ kinh doanh chứng minh được doanh thu phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô, thay đổi ngành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải kê khai bổ sung phần doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán và nộp bổ sung thuế GTGT. Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán".

            Tại điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định: "b) Trách nhiệm của cơ quan thuế: Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng…"

            Về nội dung này, ngày 28/03/2011  Bộ Tài chính đã có công văn số 4017/BTC-TCT hướng dẫn bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân tính doanh như sau:

            "Tiếp theo công văn sổ 15364/BTC-TCT nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

            Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển năm mươi (50) số thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh 01 quyển, năm mươi (50) số. Hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng quyển hóa đơn đã mua theo quy định.

            - Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

            Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn và doanh thu trên các hóa đơn trong tháng thấp hơn doanh thu khoán thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

            Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn và có phát sinh doanh thu trên các hóa đơn trong tháng cao hơn doanh thu khoán những hộ, cá nhân kinh doanh chứng minh được doanh thu phát sinh theo hóa đơn cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô thay đổi ngành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì hộ, cá nhân kinh doanh phải kê khai bổ sung phần doanh thu trên các hóa đơn trong tháng cao hơn doanh thu khoán và nộp bổ sung thuế GTGT. Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán".

            Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4017/BTC-TCT và tình hình thực tế để hướng dẫn phù hợp./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

- Lưu VT, CS.

- Hoc ke toan;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký


Nguyễn Hữu Tân

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO