Hóa đơn chứng từ


Công văn 9578/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9578/CT-TTHT
V/v hoá đơn chứng từ.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Công nghệ truyền thông DTS
Địa chỉ: 287B Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3
Mã số thuế: 0303224270

 

Trả lời văn bản số 177-12/CV-DTS-PTCKT ngày 27/11/2012 của Công ty về hoá đơn, chứng từ; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

+ Tại khoản 8.a, điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“Dịch vụ cấp tín dụng do các tổ chức tín dụng cung ứng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng;

- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế;

- Các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của người nộp thuế GTGT hoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải chịu thuế GTGT, trừ trường hợp là hàng hoá không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 4 Thông tư này”;

+ Tại điều 11 quy định: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

 Căn cứ quy định trên; trường hợp Công ty có ký hợp đồng bán hàng cho Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), trong hợp đồng có quy định SCTV phải thực hiện bảo lãnh thanh toán cho DTS tại ngân hàng và toàn bộ chi phí bảo lãnh sẽ do Công ty chịu (cấn trừ vào đợt thanh toán cuối cùng) thì SCTV phải lập hoá đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất 10% khi cấn trừ khoản phí này vào tiền mua hàng của Công ty.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Website
- Phòng Pháp chế
- CCT quận 3
- 2784-298920
- Lưu VT-TTHT
(Nam-HĐCT-DTS)

dịch vụ kế toán
dịch vụ kế khai thuế

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO