Hóa đơn chứng từ


Công văn 998/TCT-CS về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                             Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 998/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính

                     Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội


         Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28108/CT-TTr4 ngày 03/11/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định.

          Tại công văn của Cục thuế nêu: Công ty TNHH MTV du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn có hoạt động xây nhà (biệt thự) để bán tại dự án khu du lịch sinh thái cao cấp thiên đường Bảo Sơn (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) từ năm 2008 theo phương thức thu tiền bán hàng theo tiến độ quy định trong hợp đồng mua bán với khách hàng, toàn bộ số tiền thu về được hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán. Số tiền thu của khách hàng theo tiến độ Công ty Bảo Sơn không lập tờ khai và không xuất hóa đơn theo quy định. Tuy nhiên Công ty Bảo Sơn đã nộp vào NSNN thuế GTGT, thuế TNDN của hoạt động kinh doanh bất động sản. Thời điểm nộp năm 2008 (03 giấy nộp tiền vào NSNN), năm 2010 (05 giấy nộp tiền vào NSNN). Số đã nộp thực tế đến thời điểm thanh tra lớn hơn số phải nộp theo kết quả thanh tra xác định.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


          Căn cứ Khoản 2 Điều 14, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định không phải lập hóa đơn”. Sitemap;


          Căn cứ điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT như sau: “Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ”.


Tại Điểm 1 Công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế GTGT: “Các cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (hoặc hoàn thuế) đối với vật tư, hàng hóa, chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng nhưng chưa kê khai doanh thu, chưa kê khai nộp thuế GTGT đầu ra trước ngày 01/01/2009 thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu được trước ngày 01/01/2009.


          Trường hợp sang năm 2009 cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục thu tiền theo tiến độ thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiền thu của khách hàng trước ngày 01/01/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009)


Thời hạn kê khai thuế GTGT đối với số tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 chậm nhất không quá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009”.


         Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH MTV du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn có hoạt động xây nhà để bán từ năm 2008, đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu được trước ngày 01/01/2009.


         Trường hợp sang năm 2009 Công ty vẫn tiếp tục thu tiền theo tiến độ thì phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiền thu của khách hàng trước ngày 01/01/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009). Công ty phải kê khai thuế GTGT đối với số tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 chậm nhất không quá kỳ tính thuế tháng 8 năm 2009.


           Theo trình bày của Cục thuế đến năm 2010 Công ty TNHH MTV du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn mới nộp thuế. Như vậy, Công ty vi phạm về không xuất hóa đơn và không kê khai thuế quá 90 theo quy định của Luật Quản lý thuế.


          Do đó, Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007, Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 và hồ sơ cụ thể để xử phạt theo đúng quy định pháp luật.


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Vụ PC (TCT)
- Lưu: VT, CS(2b);
- Học kế toán;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO