Hóa đơn chứng từ

Thông tư 14/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Thông tư 14/2012/TT-BTC v/v quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Công văn 4508/TCT-CS về việc chứng từ thu phí đường bộ tự động qua ngân hàng

Công văn 4508/TCT-CS về việc chứng từ thu phí đường bộ tự động qua ngân hàng.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 281/CT-HCQT-TV-AC ngày 19/9/2011 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chứng từ thu phí đường bộ tự động qua ngân hàng. 

Công văn 4507/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phí và lệ phí

Công văn 4507/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phí và lệ phí
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3776/CT- KTT ngày 26/8/2011 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk về việc xử lý vướng mắc trong lĩnh vực phí.

Công văn 25/TCT-CS về khởi tạo hoá đơn tự in

Công văn 25/TCT-CS về khởi tạo hoá đơn tự in
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 66/2011/CV-PKTT ngày 5/09/2011 của Công ty TNHH Metro cash&carry Việt Nam và công văn đề ngày 26/7/2011 của Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam đề nghị vướng mắc về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Công văn 4760/TCT-CS về sử dụng hoá đơn đối với doanh nghiệp chế xuất

Công văn 4760/TCT-CS về sử dụng hoá đơn đối với doanh nghiệp chế xuất
Trả lời công văn số 10613/CT-TTHT ngày 28/10/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp chế xuất.

Công văn 3738/TCT-CS điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng ghi sai thuế suất

Công văn 3738/TCT-CS điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng ghi sai thuế suất
Trả lời công văn số ACD/2010-02 ngày 23/7/2010 của Ngân hàng Mizuho Corporate Bank., Ltd – Chi nhánh Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn GTGT ghi sai thuế suất đối với dịch vụ bảo lãnh của Ngân hàng. 

Công văn 3686/TCT-KK về khấu trừ hóa đơn sai thuế suất của bên mua hàng

Công văn 3686/TCT-KK về khấu trừ hóa đơn sai thuế suất của bên mua hàng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1970/CT-KTrT ngày 17/6/2009 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc hướng dẫn xử lý khấu trừ thuế GTGT mua vào sai thuế suất.

Công văn 3302/TCT-CS về bảng kê bán lẻ | Cong van 3302/TCT-CS

Công văn 3302/TCT-CS về bảng kê bán lẻ, cong van 3302/TCT-CS
Trả lời công văn số 39/VPCT ngày 09/7/2010 của Công ty thương mại và đầu tư Hồng Quang về hoá đơn bán sim thẻ, điện thoại của Vinaphone. 

Công văn 3254/TCT-CS về xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế

Công văn 3254/TCT-CS về xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế
Trả lời công văn số 4380/CT-KTT ngày 16/11/2009 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế. 

Công văn 2725/TCT-CS lập hóa đơn điều chỉnh đối với khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán

Công văn 2725/TCT-CS lập hóa đơn điều chỉnh đối với khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1284/CT-TTHT ngày 8/6/2010 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn về hoá đơn GTGT đối với khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
Page 2/6Prev12345Next