Hóa đơn chứng từ

Công văn số 3605/TCT-CS về việc chính sách thuế

Công văn số 3605/TCT-CS về việc chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 111CT/TCKT ngày 14/8/2008; công văn số 51CT/TCKT ngày 23/4/2008 của Công ty cổ phần Sông Đà 6 hỏi về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động cung ứng hàng hóa tại công trình thủy điện Xêkaman 3 tại Lào.

Công văn 3080/TCT-TVQT xử phạt mất chứng từ thu phí, lệ phí

Công văn 3080/TCT-TVQT xử phạt mất chứng từ thu phí, lệ phí
Trả lời công văn số 3016/CT-HCQT.TV.AC ngày 15/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý mất biên lai thu phí, lệ phí không mệnh giá và có mệnh giá in sẵn.

Công văn 5131/TCT-CS ngày 15/12/2010 V/v triển khai thực hiện NĐ 51 về Hóa đơn

Công văn 5131/TCT-CS 15/12/2010 V/v triển khai thực hiện NĐ 51 về Hóa đơn
Trước tình hình nhiều doanh nghiệp đặt in hóa đơn nhưng tháng 2, tháng 3 mới có hóa đơn sử dụng, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010 chỉ đạo: Các Cục Thuế từ nay đến hết ngày 31/12/2010 thực hiện bán hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành theo số lượng đề nghị của doanh nghiệp, đảm bảo để doanh nghiệp có hóa đơn để sử dụng tối đa đến 31/3.

Quyết định việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC 28/9/2010
QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC. Công văn Số 15364/BTC-TCT

Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC Công văn Số 15364/BTC-TCT
  Ngày 14/5/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày 28/9/2010 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Công văn 4362/TCT-CS về việc thay đổi tên, địa chỉ đã in trên hóa đơn đặt in

Công văn 4362/TCT-CS về việc thay đổi tên địa chỉ đã in trên hóa đơn đặt in
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2091/PIJCO/TCKT-2011 ngày 24/11/2011 của Công ty CP bảo hiểm Petrolimex về việc thay đổi tên, địa chỉ đã in trên hóa đơn đặt in.

Công văn 4369/TCT-CS về dấu trên hóa đơn

Công văn 4369/TCT-CS về dấu trên hóa đơn | dau tren hoa don
Trả lời công văn số 24873/CT-HTr ngày 18/10/2011 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng không phải đóng dấu trên hóa đơn của Công ty Thông tin di động