Kế toán

Tài liệu tham khảo lớp chi phí được trừ và không được trừ năm 2012

Tài liệu tham khảo lớp chi phí được trừ và không được trừ năm 2012
Tài liệu tham khảo lớp chi phí được trừ và không được trừ năm 2012

TL Tham khảo Lớp Sự khác biệt giữa CĐKT và CS thuế TNDN. Nguyên nhân bị phạt thuế 2012

TL Tham khảo Lớp Sự khác biệt giữa CĐKT và CS thuế TNDN. Nguyên nhân bị phạt thuế 2012
TL Tham khảo Lớp Sự khác biệt giữa CĐKT và CS thuế TNDN. Nguyên nhân bị phạt thuế 2012

Tài liệu tham khảo lớp "Thanh-kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán năm 2012""

Tài liệu tham khảo lớp "Thanh-kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán năm 2012""
Tài liệu tham khảo lớp "Thanh-kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán năm 2012""

Tài liệu tham khảo Lớp "Sự thay đổi của chính sách thuế GTGT và thuế TNDN mới năm 2012"

Tài liệu tham khảo Lớp "Sự thay đổi của chính sách thuế GTGT và thuế TNDN mới năm 2012"
Tài liệu tham khảo Lớp "Sự thay đổi của chính sách thuế GTGT và thuế TNDN mới năm 2012"

Tài liệu tham khảo Lớp thuế TNCN 2012

Tài liệu tham khảo Lớp thuế TNCN 2012

Tài liệu tham khảo Lớp thuế TNCN 2012

Đào tạo kế toán thuế: "Những điểm khác biệt (thay đổi) trong chính sách thuế GTGT và thuế TNDN mới".

Đào tạo kế toán thuế, Dao tao ke toan thue

Đào tạo kế toán thuế: Bộ Tài chính ban hành nhiều chính sách thuế GTGT, TNDN mớiđể sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế cũ nhằm quản lý ngày càng chặt chẽ hơn về thuế tại các DN như: Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 (hiệu lực từ 1/3/2012) của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của CP về thi hành luật thuế GTGT, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 (hiệu lực từ 01/01/2012) của CP về thi hành luật thuế TNDN và rất nhiều các văn bản dưới luật khác. 

Tài liệu lớp "Thanh tra 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN 2011"

Tài liệu lớp "Thanh tra 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN 2011"

Tài liệu lớp "Thanh tra 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN 2011"

Tài liệu tham khảo lớp "Thanh kiểm tra QT thuế GTGT, Doanh thu và thuế TNCN 2011"

Tài liệu lớp "Thanh kiểm tra QT thuế GTGT, Doanh thu và thuế TNCN 2011"
Tài liệu lớp "Thanh kiểm tra QT thuế GTGT, Doanh thu và thuế TNCN 2011"

Tài liệu tham khảo lớp "Thanh kiếm tra quyết toán thuế TNCN"

Tài liệu lớp "Thanh kiếm tra quyết toán thuế TNCN"
Tài liệu lớp "Thanh kiếm tra quyết toán thuế TNCN"

Tài liệu tham khảo lớp "Cảnh báo gây tổn thất tiền tỷ phạt thuế do vi phạm Luật chuyên nghành"

Tài liệu lớp "Cảnh báo gây tổn thất tiền tỷ phạt thuế do vi phạm Luật chuyên nghành"
Tài liệu lớp "Cảnh báo gây tổn thất tiền tỷ phạt thuế do vi phạm Luật chuyên nghành"

Design Web GGO