Thuế GTGT


Công văn 1629/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1629/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP

                           Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:   Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã có công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 về việc tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012. Để kịp thời thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 theo quy định tại điểm 1, Nghị quyết số 13/NQ-CP nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế thực hiện các công việc sau đây:

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp quy định tại điểm 1, Nghị quyết số 13/NQ-CP tự xác định thuộc trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, khai thuế giá trị gia tăng như hiện hành nhưng chưa nộp thuế ngay và tự chịu trách nhiệm về việc thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế.

2. Do thời gian quá gấp, Tổng cục Thuế chưa kịp nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (mã vạch, khai qua mạng) cho người nộp thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thuộc trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 13/NQ-CP thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của tháng 4/2012 như sau:

Trường hợp doanh nghiệp khai bằng giấy, khai bằng phần mềm hỗ trợ kê khai có mã vạch (HTKK) do Tổng cục Thuế cung cấp thì doanh nghiệp ghi bổ sung trên tờ khai thuế mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính (ghi tại khoảng trống bên phải, bên cạnh chỉ tiêu 03 và trên dòng chỉ tiêu 04) với nội dung: "Trường hợp được gia hạn: DN vừa và nhỏ (hoặc DN sử dụng nhiều lao động).

Trường hợp doanh nghiệp khai qua mạng, doanh nghiệp gửi kèm file phụ lục (theo mẫu đính kèm công văn này) qua thư điện tử đến cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế điện tử, trong đó, có chỉ tiêu nêu rõ: "Trường hợp được gia hạn: DN vừa và nhỏ (hoặc DN sử dụng nhiều lao động).

Doanh nghiệp đã gửi tờ khai thuế được bổ sung các thông tin trên khi tự xác định thuộc trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng bằng hình thức bổ sung thông tin trên tờ khai thuế đã nộp theo các hình thức như đã nêu trên.

3. Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế cho người nộp thuế (khai mã vạch, khai qua mạng), theo đó, khi doanh nghiệp khai thuế, ứng dụng sẽ bổ sung các nội dung để doanh nghiệp tự xác định điều kiện được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và in trên tờ khai có mã vạch hoặc kết xuất trong tờ khai điện tử để gửi cho cơ quan thuế. Khi đó, doanh nghiệp không phải ghi thêm nội dung theo hướng dẫn tại mục 2 của công văn này. Dự kiến thời gian nâng cấp ngay trong cuối tháng 5/2012.

4. Đối với cơ quan thuế:

4.1. Cơ quan thuế không được yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm bất cứ tài liệu nào ngoài quy định của Luật quản lý thuế và quy định tại công văn này.

4.2. Trong thời gian chưa nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp và phần mềm ứng dụng quản lý thuế:

Trường hợp tiếp nhận tờ khai bằng giấy: cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai của doanh nghiệp và thực hiện quét mã vạch như hiện hành. Bộ phận xử lý tờ khai phân loại các tờ khai của doanh nghiệp có ghi bổ sung nội dung như mục 2 nêu trên.

Trường hợp tiếp nhận tờ khai điện tử: hệ thống tiếp nhận tờ khai điện tử của ngành thuế vẫn thực hiện tiếp nhận tờ khai như hiện hành.

Căn cứ các thông tin doanh nghiệp ghi trên tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế bằng giấy hoặc văn bản gửi kèm tờ khai thuế điện tử như tại mục 2 nêu trên, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể cách xử lý các tờ khai đã tiếp nhận này trên hệ thống ứng dụng của ngành khi nâng cấp các phần mềm ứng dụng quản lý thuế.

4.3. Thủ trưởng cơ quan thuế tổ chức phân công các bộ phận phối hợp chặt chẽ, căn cứ các thông tin quản lý thuế hiện có để thực hiện rà soát, kiểm tra các tờ khai thuế do doanh nghiệp tự xác định thuộc trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, nếu phát hiện doanh nghiệp không thuộc trường hợp được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP thì thông báo, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về việc xác định thuộc trường hợp được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP.

Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kịp thời nội dung của Nghị quyết số 13/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết đến các doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai thuế, miễn thuế, giảm thuế đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để được hỗ trợ, giải đáp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế triển khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Vụ CST, PC-BTC (để phối hợp);
- Các Vụ/đơn vị TCT;
- Các Chi cục Thuế;
- Lưu: VT, KK.

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHỤ LỤC

GIA HẠN THUẾ GTGT THEO NQ 13/NQ-CP

Ngày 10/05/2012 của Chính phủ
(Kèm theo tờ khai thuế 01/GTGT đối với doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng)

[01] Kỳ tính thuế:

[02] Tên người nộp thuế:

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Số thuế được gia hạn: ....................................................................................................

[07] Thời gian được gia hạn: ..................................................................................................

[08] Trường hợp được gia hạn: £ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

                                                   £ Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 

Họ và tên: …………………………………..

Chứng chỉ hành nghề số: …………………

Ngày ….. tháng ….. năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

………………………..

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO