Thuế GTGT


Công văn 1649/TCT-CS về chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

                          Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:    Cục thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30663/CT-HTr ngày 7/12/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 142, Điều 143 và Điều 144 Luật Dân sự được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14-6-2005 thì:

“Điều 142. Đại diện theo ủy quyền

1. Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

2. Hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

Điều 143. Người đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Điều 144. Phạm vi đại diện

1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện

4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình

5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ủy nhiệm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ thì:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn… Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

…”

Theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế thì:

“9. Trường hợp cơ sở kinh doanh ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì bên được ủy nhiệm lập hóa đơn không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn. Cơ sở kinh doanh ủy nhiệm lập hóa đơn có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn”.

 Căn cứ các quy định trên, trường hợp Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài) (đơn vị trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản tại ngân hàng) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Nông nghiệp - Nông thôn cho Bộ Thông tin và Truyền thông, giám đốc Đài đã phân cấp cho Kênh truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn (Kênh) (đơn vị hạch toán phụ thuộc cấp 2 của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện nhưng không có tư cách pháp nhân) thực hiện hợp đồng và trực tiếp tiếp nhận kinh phí hỗ trợ thì Đài xuất hóa đơn hoặc ủy nhiệm cho Kênh xuất hóa đơn đối với việc cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu của các hóa đơn đã ủy nhiệm cho Kênh lập với cơ quan thuế nơi Đài đóng trụ sở.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, KK, CS (2b).

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO