Thuế GTGT


Công văn 1667/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/TCT-CS
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

                              Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:      Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6059/CT-KT3 ngày 22/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 (b) mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng như sau:

“Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua Ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua Ngân hàng”

Tại điểm 2 (c) công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hướng dẫn như sau:

“a) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật."

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế nhất trí với quan điểm đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 6059/CT-KT3 nêu trên, theo đó việc thanh toán của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng tàu Thuyền nổi Vịnh Hạ Long chưa đáp ứng được các điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT do không có quy định về việc tiền được chuyển từ tài khoản của bên thứ ba để thanh toán cho các nhà thầu tại Việt Nam trong hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2)

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO