Thuế GTGT


Công văn 18020/BTC-CST vướng mắc thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su tự nhiên

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18020/BTC-CST
V/v vướng mắc thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng cao su tự nhiên

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1365/HQHT-NV ngày 26/10/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng cao su tự nhiên

- Tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính quy định: "Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất" thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

- Tại Điều 11 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định: "Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại…".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Về việc áp mã HS đối với cao su tự nhiên

- Tại biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa của Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính thì mặt hàng cao su tự nhiên "dạng nguyên sinh" không được định danh và quy định mã số cụ thể và được xếp vào "loại khác" thuộc phân nhóm 4001.29.90 có mức thuế suất thuế GTGT 10%.

- Theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (thay thế Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC) thì mã 4001.29.90 được tách thành mã 4001.29.91 và 4001.29.99. Theo đó, mặt hàng cao su tự nhiên "Dạng nguyên sinh" có mã HS 4001.29.91.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng cao su tự nhiên "Dạng nguyên sinh" nhập khẩu có mã HS 4001.29.91 thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính thông báo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, PXNK.

- Học kế toán

- Đào tạo kế toán

- Thực hành kế toán

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

Bài viết liên quan

Design Web GGO