Thuế GTGT


Công văn 1937/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1937/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

                       Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3435/CT-KTT5 ngày 09/03/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý thuế đối với hóa đơn của đơn vị thuộc Bộ Công an - Bộ Quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6 và điểm 7 mục V phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định: Hóa đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng trong các trường hợp dưới đây được coi là không hợp pháp.

“…

6. Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hóa đơn bất hợp pháp;

7. Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà tại thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh tuy chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc cơ sở kinh doanh bỏ trốn, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các hóa đơn bất hợp pháp”.

Tại mục IV phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, ngoài ra còn bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế thành phố Hà Nội công văn số 3435/CT-KTT5 ngày 09/03/2012, cụ thể như sau:

- Trường hợp các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã sử dụng hóa đơn mua vào được xác định là hóa đơn không hợp pháp theo quy định tại mục V phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì Cục thuế thực hiện xử lý theo quy định tại mục IV, phần B Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Tiền truy thu thuế GTGT nộp vào tài khoản 741 của Cục thuế thành phố Hà Nội mở tại Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội.

- Tiền truy thu thuế TNDN nộp vào tài khoản của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng theo hướng dẫn tại công văn 477/TCT-KK ngày 15/2/2012 của Tổng cục Thuế.

- Tiền phạt nộp vào tài khoản của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, CS (2).

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

học kế toán thực tế tại tphcm

học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan

Design Web GGO