Thuế GTGT


Công văn 1940/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1940/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN và thuế GTGT.

                         Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

 

               
                     Kính Gửi:    - Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
                                      - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn.
                                      (Địa chỉ: Số 129 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh)      

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV-SG.2011 ngày 27/10/2011 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng vườn cây cao su trên đất tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3. Về vấn đề này, sau khi có báo cáo của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (công văn số 29/CT-TTHT ngày 3/1/2012), báo cáo của Chi cục Thuế Quận 3 (công văn số 2835/CV-CCT ngày 12/12/2011), ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn của Công ty trình bày: Bộ Tư lệnh Quận khu 7 và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn ký Hợp đồng liên doanh liên kết khoán thu số 207/HĐ-QK7 ngày 20/03/2006 về việc đầu tư trồng mới 4.000ha cao su tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 thuộc sự quản lý của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với thời hạn liên doanh liên kết là 48 năm. Đến cuối năm 2010, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn đã đầu tư trồng xong toàn bộ diện tích cao su nói trên. Do tình hình tài chính khó khăn, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ vườn cây cao su (chưa đến thời hạn khai thác) trên đất tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn đã thanh toán các khoản thanh lý hợp đồng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với tổng số tiền là 160.671.625.000 đồng.

Trường hợp việc liên doanh liên kết giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn và việc chuyển nhượng vườn cây cao su cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cao su đúng quy định pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì thực hiện nghĩa vụ thuế như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 và điểm 1, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản tiền 160.671.625.000 đồng mà Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn thanh toán để thanh lý Hợp đồng liên doanh liên kết số 207/HĐ-QK7 ngày 20/03/2006 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thực tế là khoản lợi nhuận liên doanh khoán thu theo hợp đồng giữa Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tiền thanh lý vườn cây cao su sau khi hết chu kỳ khai thác mủ theo hợp đồng liên doanh. Khoản thanh toán này không có hóa đơn chứng từ do vậy không đáp ứng các điều kiện theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Việc Công ty đề nghị được tính khoản tiền 160.671.625.000 đồng vào chi phí giá thành đầu tư là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Tại điểm 1 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu”.

Căn cứ quy định nêu trên, hoạt động chuyển nhượng vườn cây cao su do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn thực hiện trồng trên đất của Bộ Tư lệnh Quạn khu 7 nếu là sản phẩm trồng trọt theo quy định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh liên quan đến việc đầu tư, trồng mới vườn cây cao su.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình thực tế và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ CST; Vụ PC-BTC;
- Vụ I; Cục TCDN; Cục QLCS;
- Lưu: VT, PC, CS(2b).

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO