Thuế GTGT


Công văn 4173/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4173/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty TNHH Hanoi Steel center;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

 

Trả lời công văn số 1213/CV.HSC-DB ngày 28/7/2012 của Chi nhánh Công ty TNHH Hanoi Steel center tại thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

Căn cứ điểm 3 Mục II Phần A, điểm 1(1.5, 1.7) Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

Căn cứ điểm 1 Mục I Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế:

Căn cứ điểm 20 Mục II Phần A, điểm 2 Mục I, điểm 2 Mục II và điểm 1.2 (c.8), điểm 1.3 (a, c) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 1 và điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Mục III, điểm 1 Mục IV, điểm 2.1. Mục XII Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Hanoi Steel center tại Đà Nẵng (dưới đây viết tắt là Chi nhánh) mã số thuế 0101304653-001 đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 9/2010 đến tháng 10/2011, thì:

- Hồ sơ hoàn thuế GTGT, điều kiện hoàn thuế GTGT và trình tự, thủ tục giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

- Trong thời gian từ ngày 9/8/2010 đến ngày 11/9/2010 Chi nhánh không có MST và không có hóa đơn GTGT, để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn, thì:

+ Đối với 06 số hóa đơn của Công ty TNHH Danang Steel Center do Chi nhánh Công ty TNHH Hanoi Steel center tại Đà Nẵng đã sử dụng ghi tên, mã số thuế của Công ty TNHH Danang Steel Center xuất giao cho khách hàng là doanh nghiệp chế xuất thì Chi nhánh được sử dụng hóa đơn GTGT và mã số thuế của pháp nhân cũ là Công ty TNHH Danang Steel Center để kê khai, nộp thuế theo quy định.

+ Đối với 03 số hóa đơn của Công ty TNHH Danang Steel Center do Chi nhánh đã sử dụng ghi tên, mã số thuế của Công ty TNHH Danang Steel Center giao cho khách hàng là doanh nghiệp nội địa thì Chi nhánh phải thu hồi, bên bán và bên mua phải lập biên bản, xác nhận việc ghi sai mã số thuế và thực hiện gạch bỏ tên người bán hàng dòng mã số thuế sai, đóng dấu lại theo đúng tên và mã số thuế của Chi nhánh đã được cấp; Chi nhánh phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn nêu trên. Chi nhánh bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại Mục III Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Doanh nghiệp nội địa mua hàng của Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan Hải quan trên địa bàn kiểm tra làm rõ trước khi chuyển đổi Chi nhánh đã làm thủ tục thanh khoản tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu để nộp thuế (nếu có) theo quy đinh tại điểm d khoản 4 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hay chưa. Trường hợp Chi nhánh chưa làm thủ tục thanh khoản tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu và nộp thuế (nếu có) thì thực hiện truy thu và xử phạt theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Hanoi Steel center, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Tổng cục Hải quan;
- Các Vụ (BTC): PC, CST;
- Các Vụ (TCT): PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO