Thuế GTGT


Công văn 4176/TCT-CS về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4176/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:  Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 18031/CT-HTr ngày 16/7/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về việc xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 13 điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy đinh của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không gắn với đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”.

Tại Hướng dẫn liên tịch số 723/HDLT/TCCT-TWĐTN của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam -Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 25/5/2012 có nội dung như sau:

“Học kỳ trong quân đội - là mô hình giáo dục tổng hợp dành cho thanh thiếu niên thông qua chương trình rèn luyện trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội nhân dân Việt Nam do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan tổ chức.

Đơn vị chủ trì tổ chức: là các cấp bộ Đoàn, các đơn vị thuộc đoàn TNCS Hồ Chí Minh được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” có đủ điều kiện, khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Đơn vị phối hợp: các đơn vị quân đội trong toàn quân có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ,...đảm bảo được các nội dung huấn luyện được nêu trong chương trình khung”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoạt động tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” được tổ chức theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 723/HDLT/TCCI-TWĐTN của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 25/5/2012 thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 13 điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC- TCT;

- Web Tổng cục thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO