Thuế GTGT


Công văn 4185/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4185/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

                                     

                             Kính gửi:     Cục Thuế tỉnh Bến Tre


Trả lời công văn số 589/CT-KTr ngày 02/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2(c4) Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5a Điều 9, Khoản 3b Điều 10 và Khoản 3c Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Trường hợp Cục Thuế nêu: Tháng 8/2012, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre có gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 5/2012 đến tháng 7/2012. Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế tại Công ty theo Quyết định số 919/QĐ-CT ngày 31/8/2012. Trong quá trình cung cấp chứng từ, sổ sách kế toán để giải trình cho Đoàn kiểm tra, Công ty tự phát hiện việc kê khai của đơn vị là không phù hợp với thực tế nên ngày 11/9/2012 Công ty đã xin tạm ngừng kiểm tra hoàn thuế, trước khi có Biên bản kiểm tra hoàn thuế thì do cơ quan thuế đã công bố quyết định kiểm tra thuế tại Công ty nên Công ty không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

- Trường hợp Công ty có điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ thì số liệu điều chỉnh tăng, giảm được tổng hợp vào Tờ khai thuế GTGT tháng mười hai của năm.

- Trong trường hợp Công ty chưa thực hiện điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ theo đúng quy định mà cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của Công ty mà xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn khác số thuế đề nghị hoàn thì xử lý theo hướng dẫn tại Khoản 3c, Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

Học kế toán

- Vụ: PC, CST (BTC);

Đào tạo kế toán

- Vụ, CS (TCT);

Thực hành kế toán

- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO