Thuế GTGT


Công văn 4536/TCT-KK về khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4536/TCT-KK
V/v khấu trừ, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 


Kính gửi:      Cục Thuế tỉnh Bến Tre


Trả lời công văn số 611/CT-TTHT ngày 15/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5, Khoản 10 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, thì:

Nếu từ 1/3/2012, DNTN Hiệp Hòa Phát có ký hợp đồng làm thầu phụ cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hiệp Hòa Phát thực hiện các công đoạn như: cạp cát lên sà lan, vận chuyển cát, bơm cát lên san lấp mặt bằng cảng Kampot – Cam – pu – chia và các dịch vụ thực hiện ở Cam – pu – chia thì DNTN Hiệp Hòa Phát không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với phần dịch vụ thực hiện tại Cam – pu – chia. Đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động nêu trên của DNTN Hiệp Hòa Phát được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 

 - Học kế toán


Đào tạo kế toán


Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO