Thuế GTGT


Công văn 4552/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4552/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 


Kính gửi:     Cục thuế tỉnh Kiên Giang


Trả lời công văn số 987/CT-THNVDT ngày 05/11/ của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 Phần C Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn tại Điều 41 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoạt động ngay khi thành lập doanh nghiệp và chủ yếu phát sinh thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nhưng chưa phát sinh doanh thu thuế GTGT đầu ra thì chưa đủ điều kiện được xét hoàn thuế GTGT trong trường hợp âm ba tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế GTGT đầu vào này được hoàn thuế khi có phát sinh thuế GTGT đầu ra theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 

 

Đào tạo kế toán


Học kế toán


Thực hành kế toán

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO