Thuế GTGT


Công văn 4569/TCT-CS xử lý thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4569/TCT-CS
V/v: xử lý thuế GTGT của TSCĐ, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:     Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.


Tổng cục Thuế được công văn số 910/CT-TTHT ngày 20/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc về thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định, hàng hóa của doanh nghiệp giải thể. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT:

“c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ”.

Tại khoản 5 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 5 điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa”.

Tổng cục thuế đã có công văn số 2353/TCT-CS ngày 3/7/2012 trong đó có hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Cục Thuế tỉnh Bình Phước vướng mắc về thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định, hàng hóa chưa bán cho doanh nghiệp giải thể như sau:

“…trường hợp thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định và vật tư, hàng hóa sử dụng cho sản xuất kinh doanh đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì khi doanh nghiệp giải thể việc xử lý số thuế GTGT đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế như sau:

- Đối với tài sản cố định, cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản cố định tính đến thời điểm giải thể.

- Đối với vật tư, hàng hóa tồn kho thì cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào của toàn bộ giá trị lô hàng hóa, vật tư còn tồn kho tính đến thời điểm giải thể”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên.

Trường hợp trước khi doanh nghiệp giải thể đã tiến hành bán thanh lý tài sản cố định, vật tư hàng hóa còn tồn kho, đã xuất hóa đơn và kê khai thuế theo quy định thì doanh nghiệp không bị xử lý truy thu số thuế GTGT đầu vào đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp khi doanh nghiệp giải thể vẫn còn tài sản cố định, hàng hóa tồn kho chưa bán thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2353/TCT-CS ngày 3/7/2012 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

- hoc ke toan thue

- hoc nguyen ly ke toan

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO