Thuế GTGT


Công văn 4603/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4603/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012


                                           Kính gửi:    Cục thuế tỉnh Bến Tre


Trả lời công văn số 614/CT-THNVDT ngày 17/10/2012 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Hội chữ thập đỏ Việt Nam - tỉnh Hội Bến Tre, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng;

Căn cứ Điều 22, Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Hội chữ thập đỏ Việt Nam - tỉnh Hội Bến Tre sử dụng tiền viện trợ nhân đạo để mua hàng hóa, dịch vụ cứu trợ theo nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài nhưng không có hóa đơn GTGT bản gốc (do phải nộp trả nhà tài trợ) là không đúng với quy định tại Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên và số hóa đơn này không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 

dịch vụ quyết toán thuế

Thực hành kế toán

Đào tạo kế toán

Học kế toán

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO