Thuế GTGT


Công văn 4604/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4604/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thu Nguyệt
(Địa chỉ: Tổ 10, ấp Kiến Điền, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 3006/12-CVTN ngày 12/7/2012 của Công ty TNHH Thu Nguyệt mã số thuế 3700676543 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2 (c.8, c.9), Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5 Khoản 1 Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và điểm 5, Điều 9 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thu Nguyệt kê khai bổ sung các chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu phát sinh từ tháng 8/2009 đến tháng 4/2010 vào hồ sơ khai thuế GTGT tháng 5/2011 và có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra trước hoàn thuế tại trụ sở của Công ty đã loại trừ không giải quyết khấu trừ/hoàn thuế các chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu nêu trên, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định theo chế độ thì không thực hiện xử lý lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thu Nguyệt được biết./.

 

 - Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO