Thuế GTGT


Công văn 4606/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4606/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Điều hành Dart Energy tại Hà Nội (Hanoi Baisin CBM);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 20/9/2012 của Văn phòng Điều hành Dart Energy (Hanoi Basin CBM) Pte Ltd tại Hà Nội (mã số thuế 0103157531) đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và công văn số 21682/CT-KT2 ngày 22/8/2012 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc báo cáo hoàn thuế GTGT đối với dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí không có phát hiện thương mại. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2 Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điểm 2 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày /2/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Văn phòng điều hành Dart Energy (Hanoi Basin CBM) Pte Ltd tại Hà Nội ký hợp đồng thực hiện dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác khí than tại tỉnh Thái Bình từ năm 2008-2009. Dart Energy đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì văn phòng điều hành Dart Energy không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp Văn phòng điều hành Dart Energy đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng điều hành Dart Energy (Hanoi Basin CBM) Pte Ltd tại Hà Nội được biết và thực hiện.

 

thực tập kế toán tại hà nội

thực hành kế toán máy

thực hành kế toán tổng hợp

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO