Thuế GTGT


Công văn 7346/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7346/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1067/VP-TM ngày 25/02/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo công văn số 531/HQHCM-TXNK ngày 04/3/2011 về việc miễn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8305/VPCP-KTTH ngày 23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương.

Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC ngày 05/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 9916/BTC-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

Căn cứ công văn số 2812/BCA-V22 ngày 26/11/2009 của Bộ Công an về việc nhập khẩu thiết bị phòng cháy và cứu hộ cho Công an thành phố Hồ Chí Minh, thì:

1. Lô hàng: 05 chiếc ô tô chữa cháy, 01 xe trạm bơm của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên nhập khẩu theo hợp đồng mua bán cho Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP. Hồ Chí Minh theo 02 tờ khai nhập khẩu số 1900 ngày 24/12/2010, số 1901 ngày 24/12/2010 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3/VICT - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT.

2. Do thuế suất thuế nhập khẩu xe thang chữa cháy và xe trạm bơm là 0%, nên Tổng cục Hải quan không ra quyết định miễn thuế nhập khẩu.

UBND thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP. Hồ Chí Minh quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để UBND TP. Hồ Chí Minh được biết và chỉ đạo, hướng dẫn Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP. Hồ Chí Minh liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Học kế toán

- Sở Cảnh sát PC và CC TP. Hồ Chí Minh;

- Đào tạo kế toán

- Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (262-264 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT (2b), TXNK (5b).

- Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO