Thuế GTGT

Công văn 6326/BTC-TCT tạm thời chưa thu số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012

Công văn 6326/BTC-TCT tạm thời chưa thu số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị quyết trên của Chính phủ.

Công văn 997/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khuyến mại

Công văn 997/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khuyến mại
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10631/CT-TTr ngày 8/12/2011 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 0612/2011 ngày 6/12/2011 của Công ty Pepsico Việt Nam đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại. 

Công văn 985/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với quảng cáo, khuyến mại

Công văn 985/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với quảng cáo, khuyến mại
Ngày 30/11/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19720/CT-HTr ngày 2/8/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT. 

Công văn 898/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu phụ Việt Nam

Công văn 898/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu phụ Việt Nam
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 193/VNPT-TCKT-CTVT ngày 16/01/2012 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT hợp đồng gói thầu 4A Thuộc dự án ODA 10 tỉnh Miền Trung (ODA Nhật Bản).

Công văn 805/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng

Công văn 805/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 359/CV-S55-TCKT ngày 18/10/2011 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 hỏi về việc xuất hóa đơn GTGT trong nội bộ doanh nghiệp.

Công văn 802/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Công văn 802/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV-HTX ngày 11/01/2012 của HTX Dịch vụ điện Tân Thành đề nghị được khấu trừ thuế GTGT.

Công văn 767/TCT-CS về chính sách thuế đối với chuyển nhượng hợp đồng và tài sản liên quan

Công văn 767/TCT-CS về chính sách thuế đối với chuyển nhượng hợp đồng và tài sản liên quan
Trả lời công văn số 20997/CT-HTr ngày 22/8/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chuyển nhượng hợp đồng và tài sản liên quan giữa hai doanh nghiệp nước ngoài. 

Công văn 710/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vệ sinh môi trường

Công văn 710/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vệ sinh môi trường
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2075/CT-THNVDT ngày 28/11/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Định và công văn số 01/CTLS ngày 05/01/2012 của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Long Sơn đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh môi trường sau khi san lấp huyệt.

Công văn 660/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng cơ quan hải quan truy thu

Công văn 660/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng cơ quan hải quan truy thu
Trả lời công văn số 19875/CT-HTr ngày 04/08/2011 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc khoản thuế GTGT cơ quan hải quan truy thu bổ sung đối với hàng hóa nhận ủy thác nhập khẩu. 

Công văn 655/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đăng kiểm

Công văn 655/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đăng kiểm
Trả lời công văn số 1444/CT-TT&HT ngày 29/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm các phương tiện và thiết bị ngành giao thông vận tải. 

Design Web GGO