Thuế GTGT

Công văn 642/TCT-KK về hạch toán hoàn trả thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Công văn 642/TCT-KK về hạch toán hoàn trả thuế giá trị gia tăng nộp thừa
Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số phản ánh vướng mắc trong việc hạch toán hoàn trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa.

Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 608/VPCP-KTTH về việc thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

Công văn 608/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 18029/BTC-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu lãi cho vay dưới mọi hình thức của doanh nghiệp không phải là tổ chức tài chính, tín dụng. 

Công văn 248/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT

Công văn 248/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1309/CT-TTHT ngày 15/09/2011 của Cục thuế tỉnh Nghệ An gửi kèm công văn số 223/2011 /CV-THMF ngày 8/9/2011 của Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH và công văn số 272/201 I/CV-THMF ngày 28/11/2011 của Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm sữa tươi thanh trùng.

Công văn 245/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Công văn 245/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT
Trả lời công văn số 013/2011/KT-TUICO ngày 10/10/2011 của Công ty Cổ phần Tuico về việc tờ khai hải quan để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. 

Công văn 244/TCT-KK về việc thu hồi hoàn thuế GTGT

Công văn 244/TCT-KK về việc thu hồi hoàn thuế GTGT
Trả lời công văn số 2034/CT-KK&KTT ngày 02/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc thu hồi hoàn thuế và khai bổ sung sau khi đã hoàn thuế. 

Công văn 234/TCT-CS về việc thuế GTGT

Công văn 234/TCT-CS  về việc thuế GTGT
Trả lời công văn số 1755/CT-THNVDT ngày 13/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

Công văn 232/TCT-CS về việc Thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bột tôm CV số 1155/CT-TT&HT

Trả lời công văn số 1155/CT-TT&HT ngày 20/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bột tôm. 

Công văn 18080/BTC-CST về việc giá tính thuế TTĐB và giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường

Công văn 18080/BTC-CST về việc giá tính thuế TTĐB và giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường
Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số cơ quan thuế và cơ quan hải quan đề nghị hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường kể từ ngày 01/01/2012. 

Công văn 17650/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT.

Công văn 17650/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT.
Bộ Tài chính nhận được văn bản số 06-11/CV-DAB.K ngày 31/10/2011 của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đề nghị hướng dẫn bổ sung nội dung công văn số 11469/BTC-CST ngày 30/8/2010. 

Design Web GGO