Thuế TNCN


Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2076/TCT-TNCN
V/v quyết toán thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sóc Trăng


Trả lời công văn số 242/CT-TNCN ngày 23/5/2012 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quyết toán thuế.

Tại điểm b1, khoản 6, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn: “Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch thì được ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Cá nhân phải có trách nhiệm làm giấy ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”

Tại Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì:

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại một công ty đóng trụ sở tại Sóc Trăng nhưng cá nhân này được Tổng Công ty đóng trụ sở tại Hà Nội chi trả thu nhập và khấu trừ thuế, nay có nhu cầu hoàn thuế thu nhập TNCN thì Cá nhân có thể ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay vì phải quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Tổng công ty đóng trụ sở ở Hà Nội. Theo đó, việc hoàn thuế của Cá nhân được thực hiện thông qua Tổng công ty.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khác ngoài thu nhập của Tổng công ty thì Cá nhân tự đi quyết toán thuế. Theo đó, nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó hoặc cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào.

2. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh.

Tại Khoản 3.1.9, Điểm 3, Mục 1, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn: “Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh”. Theo hướng dẫn nêu trên trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc hoặc nơi kinh doanh thì không phải nộp lại hồ sơ chứng minh người phụ thuộc mà chỉ cần nộp thêm mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh – mẫu số 16/ĐK-TNCN làm căn cứ cho cơ quan chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết./.

 


 Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

-Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Design Web GGO