Thuế TNCN


Công văn 3503/TCT-TNCN về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

  
  Trả lời công văn số 424/CV-THNVDT ngày 21/5/2010 của Cục Thuế Tỉnh Sơn La báo cáo tình hình thực tế và đề xuất một số ý kiến về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
    1. Về việc điều chỉnh doanh thu khoán thuế:
    Căn cứ các quy định tại Điểm 5, Điểm 7 Mục XI, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì không phải là toàn bộ các trường hợp điều chỉnh doanh thu khoán thuế đều phải thực hiện ngay khi có phát sinh tăng doanh thu. Cụ thể:
    - Trường hợp có thay đổi về quy mô, ngành nghề phải điều chỉnh ngày tháng có thay đổi.
    Các trường hợp kinh doanh theo thời vụ, các trường hợp thanh tra, kiểm tra có phát hiện doanh thu thực tế lớn hơn doanh thu khoán thì thực hiện điều chỉnh ngay tại thời điểm kết thúc thời vụ hoặc thời điểm thanh tra, kiểm tra theo như hướng dẫn tại phần cuối điểm 1 công văn số 379/TCT/-TNCN ngày 02/2/2010 của Tổng cục Thuế.
    - Các trường hợp khác nếu có thay đổi về doanh thu, thu nhập thì sẽ được điều chỉnh vào cuối năm .
    Nguyên tắc này được áp dụng thống nhất đối với cả thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN.
    Ngoài ra, đối với các truờng hợp sau khi đã ấn định thuế bị giảm doanh thu, thu nhập thục tế do nghỉ kinh doanh thì xử lý miễn thuế hoặc giảm 50% số thuế khoán phải nộp theo quy định tại điểm 5, mục XI, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.
    2. Về việc xác định lại doanh thu khoán thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn.
    Căn cứ theo các quy định tại Điểm 3 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính; tại Điểm 5, Điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính thì: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hoá đơn quyển hay hoá đơn lẻ đến cuối năm đều được xác định lại theo thực tế. Riêng đối với hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hoá đơn lẻ thì việc nộp thuế theo hoá đơn lẻ là tạm nộp. Đến cuối năm cá nhân kinh doanh nếu có nhu cầu hoàn thuế sẽ phải quyết toán thuế.
    Do đó, về cách xác định doanh thu tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn quyển vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 99/2003/TT-BTC nêu trên là phù hợp.
    Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sơn la biết./.                          Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

Design Web GGO