Thuế TNCN


Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_______

 

Số: 4410/TCT-TNCN

V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________


                            Hà Nội , ngày  06  tháng 12  năm  2011

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

 

Trả lời công vãn số 3954/CT-KT ngày 04/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009 của Chi nhánh Viettel Ninh Thuận - Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục I, Công văn số 451/TCT-TNCN ngày 08/2/2010 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009 hướng dẫn:

“2. về kê khai quyết toán thuế của tổ chức chi trả thu nhập:

2.1. Các khoản thu nhập phải kê khai quyết toán:

a. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Nếu chi trả cho cá nhân cư trú (đối tượng được miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009 theo hướng dẫn tại Thông tư số 160/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính); đon vị chi trả thu nhập không phải kê khai quyết toán đối với phần thu nhập thuộc diện được miễn thuế trong 6 tháng đầu năm 2009, chỉ phải kê khai quyết toán đối với thu nhập chịu thuế và số thuế đã khấu trừ phát sinh từ ngày 01/7/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Cụ thể các khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế, không phải kê khai quyết toán xác định như sau:

- Đối với tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quyết định lương thì thu nhập được miễn thuế TNCN được xác định căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, tiền công chi trả từ tháng 01/2009 đến hết tháng 06/2009 mà không phụ thuộc vào tháng hạch toán khoản tiền lương đó vào chi phí của doanh nghiệp”.

Tại Điểm 3, Mục III, Công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009 hướng dẫn: “khi quyết toán thuế TNCN lấy tổng thu nhập 6 tháng cuối năm chia (:) cho 6 tháng đế xác định thu nhập tính thuế bình quân tháng.

Theo các hướng dẫn trên, Chi nhánh Viettel Ninh Thuận quyết toán thuế TNCN cho công nhân viên của Chi nhánh với tổng thu nhập chịu thuế theo bảng thanh toán tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ ngày 01/7/2009 đến hết ngày 31/12/2009 chia (:) cho 6 tháng cuối năm để xác định thu nhập bình quân tháng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng (để theo dõi);

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TNCN.

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN

 

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Đình Quang

 

 

Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

-Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Design Web GGO