Thuế TNCN


Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh Bình Dương

    Trả lời công văn số 9822/CT-TT&HT ngày 06/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chính sách thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
    - Tại điểm 1, Mục V, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008  của Bộ Tài chính có hướng dẫn về quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam như sau:
    "Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập.
    Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam."
    - Tại điểm 9, Mục I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì:
    "Đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài thực hiện ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo loại ngoại tệ đã được Bộ Tài chính đồng ý làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, riêng báo cáo tài chính nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái quy định."
    Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp cá nhân nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng vốn góp bằng đồng ngoại tệ của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã được Bộ Tài chính chấp thuận) thì giá góp vốn ban đầu, giá chuyển nhượng vốn, thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn được xác định bằng đồng ngoại tệ. Khi xác định thu nhập tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn phải quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập để tính thuế TNCN về việc chuyển nhượng vốn.
    Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.                              Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán


Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Design Web GGO