Thuế TNCN


Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                             ---------------

 

Số: 865/TCT-TNCN
V/v giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

    Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang


Trả lời công văn số 332/CT-TNCN ngày 23/02/2012 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia Trung Quốc làm việc tại Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OPT Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Việc trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở Trung Quốc của chuyên gia Trung Quốc cư trú tại Việt Nam khi quyết toán thuế.

Tiết 2.9.1, Điểm 2, Mục II, Phần D Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại Trung Quốc của khoản thu nhập SSHQ chi trả hộ cho chuyên gia tại Trung Quốc được trừ khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định trên.

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế:

Tiết 2.2, Điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế cho đối tượng nộp thuế”.

Như vậy, khoản thu nhập chịu thuế của chuyên gia Trung Quốc được SSHQ chi trả hộ tại Trung Quốc tháng 10/2010 và tháng 11/2010 được tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2010 khi quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang biết./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế (01b)
- Lưu: VT, TNCN

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang


Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

-Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Design Web GGO