Thuế TNCN


Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 866/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.

       Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Trí Lý
(Địa chỉ: Thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk)

 

Tổng cục Thuế nhận được Đơn thư đề ngày 10/01/2012 của Ông về việc đề nghị “giải đáp chính sách thuế TNCN (thuế Thu nhập cá nhân) khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định: “3. Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 mà có một trong các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ, kể cả các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất qua nhiều lần, nhiều chủ, khi người đang sử dụng đất làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì chỉ phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất một lần theo quy định của Nghị định này”.

Từ ngày 01/01/2009 Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành, theo đó hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế TNCN thay cho Thuế chuyển quyền sử dụng đất. Tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân qui định: “Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế..”.

Căn cứ vào các qui định trên đây, trường hợp của ông Nguyễn Trí Lý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác từ tháng 01 năm 1995; giữa người chuyển nhượng quyền sử dụng đất (là ông Y Sin Niê) và ông Nguyễn Trí Lý chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nay ông Lý nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nhận chuyển nhượng của ông Y Sin Niê và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Ông thuộc đối tượng 01 lần thuế thu nhập cá nhân. Việc Chi cục Thuế huyện Krong Buk thực hiện thu một lần thuế TNCN đối với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ông là đúng quy định của Luật thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Nguyễn Trí Lý được biết./.

 


 Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế (1b);
- Cục thuế tỉnh ĐakLak;
- Chi cục Thuế huyện Krông Buk;
- Lưu: VT, TNCN.

Học kế toán

-Đào tạo kế toán

-Thực hành kế toán

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

-Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Design Web GGO