Thuế TNCN

Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 767/CT-KK&KTT ngày 17/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính thuế.

Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011
Việc thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đã được quy định tại Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính, Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

Công văn	347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011
Ngày 10/2/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư số 18/2011/TT-BTC được áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011. Do vậy việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 được thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính.

Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

Công văn 4410/TCT-TNCN  về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận
Trả lời công vãn số 3954/CT-KT ngày 04/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về việc quyết toán thuế TNCN năm 2009 của Chi nhánh Viettel Ninh Thuận - Tập đoàn Viễn thông Quân đội. 

Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ
  Trả lời công văn số 9822/CT-TT&HT ngày 06/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chính sách thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tê. 

Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN

Công văn 4421/TCT-TNCN về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế TNCN
Trả lời công văn số 657/CT-TNCN ngày 12/10/2010 của Cục thuế tỉnh Bến tre về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

Công văn 4420/TCT-TNCN V/v xác định quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học khi tính thuế TNCN

Công văn 4420/TCT-TNCN V/v xác định quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học khi tính thuế TNCN
Trả lời công văn số 2530/CT-TNCN ngày 13/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Gia lai về việc xác định các quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học khi tính thuế TNCN. 

Công văn 4337/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Công văn 4337/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế TNCN
Trả lời công văn số 605/CT-KTr ngày 16/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre phản ánh vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Công văn 3503/TCT-TNCN về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Công văn 3503/TCT-TNCN về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
Trả lời công văn số 424/CV-THNVDT ngày 21/5/2010 của Cục Thuế Tỉnh Sơn La báo cáo tình hình thực tế và đề xuất một số ý kiến về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Công văn 3474/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với thu nhập nhận được từ hỗ trợ khuyến mại bằng tiền khi mua sản phẩm

Công văn 3474/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với thu nhập nhận được từ hỗ trợ khuyến mại bằng tiền khi mua sản phẩm
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5193/CT-TT&HT ngày 16/8/2010 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập nhận được từ hỗ trợ khuyến mại bằng tiền khi mua sản phẩm. 
Page 2/7Prev12345Next